logo
popis
 
NABÍDKA SLUŽEB

PROJEKČNÍ ČINNOST

Nabízíme kompletní projekční činnost při navrhování staveb pro bydlení (rodinné a bytové domy) a budov občanské vybavenosti (administrativa, vzdělávání, zdravotnictví, kultura, obchod, výroba...).

Máme zkušenosti s projekty novostaveb, rekonstrukcemi stávajících objektů (stavební úpravy, nástavby, přístavby, vestavby…) a se zateplováním všech typů pozemních staveb.

Dáváme přednost individuálním řešením šitým na míru každého zákazníka před typovými projekty z katalogů. Zároveň se v nejvyšší možné míře snažíme respektovat zásady energeticky úsporného stavění.

Studie stavby - Zahrnuje ujasnění všech požadavků ze strany investora včetně věcných připomínek a doporučení projektanta. Na základě těchto informací jsou zpracována variantní řešení (zpravidla 2-3 základní varianty). Následuje výběr nejvhodnější varianty a její dopracování ke spokojenosti investora. Během práce na studii je objekt z tepelně technického pohledu ověřován programem PHPP či jiným. V této fázi je také odhadnuta hrubá cena stavby, která může být podnětem pro další úpravy studie. Výsledkem je architektonická studie objektu doplněná o vizualizaci, případně i návrh interiéru.

Dokumentace pro udělení územního souhlasu nebo pro uzemní řízení - Obsahuje výkresovou a textovou část dle novely Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. V této fázi je studie rozpracována do té míry, aby bylo jednoznačně zřejmé umístění stavby na pozemku a její napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Je provedeno zapracování některých stanovisek dotčených orgánů do projektové dokumentace. Výsledkem je dokumentace pro udělení územního souhlasu nebo územního rozhodnutí. U některých typů staveb lze sloučit udělení územního souhlasu s ohlášením stavebního záměru nebo územní a stavební řízení!

Dokumentace pro ohlášení stavebního záměru nebo pro stavební řízení - Obsahuje výkresovou a textovou část dle novely Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Navržený objekt je rozpracován v rozsahu pro kontrolu stavebním úřadem. V této fázi je provedeno posouzení z hlediska statiky objektu. Povinnou náležitostí je ve většině případů zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy a Požárně bezpečnostního řešení. Rozpracovány by měly být i vnitřní instalace (voda, kanalizace, elektřina, vytápění, vzduchotechnika). Dále je provedeno zapracování všech stanovisek dotčených orgánů a organizací státní správy, správců infrastruktury a dalších účastníků stavebního řízení do projektové dokumentace. Výsledkem je dokumentace pro ohlášení stavebního záměru nebo pro stavební řízení.

Dokumentace pro výběr dodavatele (tendrová dokumetnace) - Dokumentace je vhodná především pro účely vypsání výběrových řízení na dodavatele stavby. U výběrových řízení daných zákonem (Zákon o veřejných zakázkách), kde není možné v projektu uvést obchodní názvy jednotlivých materiálů, technologií a vybavení, jsou specifikovány technické a další požadavky na tyto prvky. Dokumentace je dodávána s položkovým rozpočtem (projektová cena) a výkazem výměr (slepý rozpočet bez uvedení cen za jednotlivé položky), který jednotliví zájemci oceňují.

Dokumentace pro provedení stavby - Jedná se o podrobnou dokumentaci pro vlastní realizaci objektu. V projektu jsou uvedeny obchodní názvy navržených materiálů, prvků a vybavení. Jsou rozpracovány veškeré potřebné detaily z hlediska stavebního a u energeticky úsporných staveb i z hlediska tepelně technického. Součástí jsou i podrobné projekty vnitřních instalací. Dodány jsou výpisy jednotlivých prvků a položkový rozpočet.

Dokumentace skutečného provedení stavby - Je provedeno skutečné zaměření realizované stavby se všemi odchylkami od projektu. Na základě tohoto zaměření a prostudování předešlých fází projektu je vypracována dokumentace skutečného provedení stavby. Její součástí mohou být nedestruktivní a destruktivní zkoušky. Dokumentace slouží především pro kvalitativní a finanční kontrolu dodržení projektu. Při vyšší míře výskytu odchylek od projektu je tato dokumentace potřebná pro udělení kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním dokončené stavby. Tato dokumentace je také vyžadována stavebním úřadem při dodatečném povolení stavby.

Dokumentace stávajícího stavu objektu - Zpracovává se v případě, že stávající objekt postrádá vlastní projektovou dokumentaci. Na místě stavby je proveden odborný stavební průzkum, jehož součástí mohou být nedestruktivní a destruktivní zkoušky. Následně je celý objekt zaměřen a je vytvořena dokumentace stávajícího stavu stavby. Ten je vhodný především při rekonstrukcích a stavebních úpravách, dále jako podklad pro návrh zateplení objektu či vypracování Průkazu energetické náročnosti stavby. Lze také provést zjednodušenou dokumentaci - tzv. pasport stavby.

Dokumentace bouracích prací - Zpracovává se v některých případech demolice stávajícího objektu. Součástí je pasport stávajícího objektu, technologický postup demolice, bilance odpadů a další.

Copyright © Projekce Valenta 2015AKTUÁLNĚ

logo NZU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na letošní rok je vypsána výzva pro rodinné i bytové domy! Veškeré informace zde.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Více informací zde.


RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Michal Valenta

+420 776 233 099 valenta.michal@centrum.cz