logo
popis
 
ENERGETICKY ÚSPORNÁ VÝSTAVBA

Pojmem energeticky úsporná výstavba označujeme moderní a vysoce funkční styl výstavby. Jedná se o vyšší třídu kvality, než na jakou jsme zvyklí u konvenčních (běžných) staveb. Energeticky úsporný dům poskytuje svým uživatelům maximální komfort užívání, zdravé mikroklima bez nebezpečných alergenů a plísní, určitý stupeň nezávislosti na okolí i ekonomickou návratnost celé investice.

Důležitým předpokladem pro úspěch není jen kvalitně vypracovaný projekt, ale také vysoce kvalitní realizace stavby. Ve fázi projektu je třeba vhodně skloubit požadavky stavebníka se zásadami energetického úsporného způsobu výstavby. Mezi ty nejdůležitější patří vhodné umístění pozemku i objektu na něm vůči světovým stranám, promyšlená dispozice, kompaktní tvar objektu, kvalitně zateplená a vzduchotěsná obálka budovy, účinný systém větrání a vytápění, kvalitní řešení všech detailů a řada dalších faktorů. V realizační fázi je kladen vysoký důraz na kvalitní provedení dle projektové dokumentace. Investor by neměl šetřit na odborném dohledu nad realizací a využít služeb kvalifikovaného dozoru (autorského i technického).

LEGISLATIVA

Dlouho chybějící potřebná legislativa zapříčinila zaostání České republiky za sousedními zeměmi (především Rakousko a Německo), kde je navrhování energeticky úsporných domů povinností nebo při nejmenším samozřejmostí.

V současné době se ale i u nás dávají věci do pohybu. Je to především kvůli plnění společných závazků všech členů Evropské unie, jejíž orgány vydaly v roce 2010 Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (známou pod zkratkou EPBD II). Jedním z jejích hlavních požadavků je od roku 2020 stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V návaznosti na tuto směrnici byl u nás vydán zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Jedním z důležitých sdělení toho zákona je požadavek stavět od roku 2013 na nákladově optimální úrovni, což lze přirovnat k energeticky úspornému (nikoli konvenčnímu) způsobu výstavby. Veškeré požadavky na stavby z hlediska enegetiky sděluje nová prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Po úspěšném dotačním programu Zelená úsporám je tu obdoba tohoto programu s názvem Nová zelená úsporám, kde bude možno v následujících pěti letech postupně žádat o dotace na zateplení i novostavby rodiných a bytových domů a staveb občanské vybavenosti.

NEPRAVDY O ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBĚ

1. Energeticky úsporné domy jsou příliš drahé

Je třeba si uvědomit, že se jedná o ze všech pohledů kvalitnější způsob výstavby, než-li v případě konvenčních domů. Ten také vyžaduje opravdové profesionály v oboru (projektanti, dodavatelé staveb a technologií, technický dozor,...). Zpravidla nejvyšší náklady je třeba vynaložit za kvalitní obálku budovy a moderní technické a technologické vybavení, které se u běžných staveb nenachází. Nekvalitní projekt a nekvalifikovaná stavební firma vede k vícenákladům při realizaci stavby. Naopak kvalitní zpracování projektu a odborná firma znamená zpravidla 10% nárůst ceny oproti konvenční výstavbě. V současné době lze navíc čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám na novostavby pasivních domů. Dotace je dána fixní částkou 400 nebo 550 tis. Kč dle roční potřeby tepla na vytápění. Zároveň lze žádat i o dotaci 35 tis. Kč na vypracování projektu, měření průvzdušnosti obálky a odborný technický dozor stavebníka!

2. V energeticky úsporném domě nemohu větrat

Naopak. Například pasivní dům vybavený rekuperací přivádí čerstvý vzduch do objektu stále. Výsledkem je zdravé vnitřní klima bez škodlivých látek a alergenů. Manuálně větrat okny samozřejmě lze, ale s ohledem k výše uvedenému je to zbytečné.

3. Předem vím, že nebudu splňovat některou ze zásad pro energeticky úspornou výstavbu, proto je pro mne realizace energeticky úsporného domu zbytečná.

Zásady pro energeticky úspornou výstavbu jsou jakýmisi předpoklady a doporučeními. Platí zde to, že nesplňuji-li některý z předpokladů, bude třeba posílit jiný předpoklad, aby tak došlo k rovnováze.

Copyright © Projekce Valenta 2015

 

AKTUÁLNĚ

logo NZU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na letošní rok je vypsána výzva pro rodinné i bytové domy! Veškeré informace zde.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Více informací zde.


RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Michal Valenta

+420 776 233 099 valenta.michal@centrum.cz