logo
popis
 
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V dubnu 2015 byla vypsána 1. výzva dotačního programu Nová Zelená úsporám pro bytové domy. Na celém území ČR je podporována výstavba nových bytových domů s téměř nulovou spotřebou energie. Rekonstrukce stávajících bytových domů se týká pouze objektů na území Prahy. Rekonstrukce bytových domů v jiných částech republiky je pokryta dotačním programem IROP.

Ve stejnou dobu byla vypsána 2. výzva dotačního programu Nová Zelená úsporám pro rodinné domy. Vlastníci a stavebníci tak mají opět možnost získat dotaci na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících rodinných domů.

V souvislosti s touto výzvou nabízíme kompletní vypracování odborného posudku (projektová dokumentace a energetické vyhodnocení včetně průkazu energetické náročnosti budovy) a odbornou pomoc při procesu podávání žádosti. Získejte navíc podporu 25 - 35 tis. Kč na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření!!!

Nová výzva pro rodinné domy přinesla několik novinek. Mezi ty největší patří:

 • nová podoblast podpory pouze dílčích opatření - zateplení konstrukcí nebo výměna otvorových výplní jen na některých částech objektu,
 • odlišný způsob výpočtu dotace v oblasti A,
 • výměna původního elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • zrušení povinnosti instalovat materiály a výrobky ze seznamu výrobků a technologií (pokud není v seznamu, je nutné prokázat soulad vlastností výrobku s podmínkami programu),
 • zrušení seznamu odborných dodavatelů (realizaci podporovaných opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu),
 • a celkově rychlejší proces administrace žádostí o podporu.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODINNÉ DOMY

Kdo může žádat o podporu?

Fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníky nebo stavebníky rodinných domů.

Kdy je možné zažádat o podporu?

Příjem žádostí bude zahájen 15. května 2015.

Jaké finanční prostředky budou do této výzvy vloženy?

Alokace pro rok 2015 je pro rodinné domy 600 milionů Kč.

Do kdy je možné podat žádost?

Žádosti se podávají do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání přidělené alokace.

Na co je možné získat podporu?

V rámci výzvy pro rodinné domy budou podporována následující opatření:

oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Míra podpory je rozdělena do čtyř podoblastí a je určena dle rozsahu skutečně realizovaných opatření, tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí nebo vyměňovaných otvorových výplní na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory. Pro jednotlivé konstrukce, na kterých je prováděno opatření, jsou stanoveny jednotkové dotace vyjádřené v Kč/m2. Čím vyšší podoblast podpory, tím rostou i jednotkové dotace na jednotlivé konstrukce. Podmínkou poskytnutí podpory v této oblasti je výměna původního hlavního zdroje tepla na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrný zdroj vytápění (na tento zdroj lze žádat podporu v podoblasti C.1).

 • podoblast A.0 (dílčí opatření) - úspora vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění 20% oproti stávajícímu stavu a splnění vybraných tepelně technických ukazatelů,
 • podoblast A.1 - úspora vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění 40% oproti stávajícímu stavu a splnění vybraných energetických ukazatelů,
 • podoblast A.2 - úspora vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění 50% oproti stávajícímu stavu a splnění vybraných energetických ukazatelů,
 • podoblast A.3 - úspora vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění 60% oproti stávajícímu stavu a splnění vybraných energetických ukazatelů,
 • podoblast A.4 - zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru pro oblast podpory A: 25 000 Kč.

oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • podoblast B.1 - novostavby s měrnou roční potřebou tepla na vytápění menší než 20 kWh/m2rok: fixní podpora 350 000 Kč,
 • podoblast B.2 - novostavby s měrnou roční potřebou tepla na vytápění menší než 15 kWh/m2rok: fixní podpora 500 000 Kč,
 • podoblast B.3 - zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru pro oblast podpory B: 35 000 Kč.

oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

Podpora v této oblasti se pohybuje od 15 do 100 tis. Kč dle podoblasti a typu zdroje. Typy zdrojů jsou kotle na biomasu, krbová kamna s teplovodním výměníkem, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

 • podoblast C.1 - výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A),
 • podoblast C.2 - výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A),
 • podoblast C.3 - instalace solárních termických systémů,
 • podoblast C.4 - instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • podoblast C.5 - zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory C: 5 000 Kč.

Jaké jsou další podmínky programu?

 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů,
 • Definice rodinného domu: více jak polovina podlahové plochy je určena pro bydlení, max. 3 samostatné byty, max. 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví,
 • Pro účely dotačního programu je považován za rodinný dům také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a dále obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
 • Stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely dotačního programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště,
 • U novostaveb je omezena velikost energeticky vztažné plochy na 350 m2,
 • Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007,
 • Podpora se vztahuje na opatření provedená po 1. 1. 2014 (u oblasti A.0 po 1. 1. 2015),
 • Od akceptace žádosti po vydání Registrace a rozhodnutí je lhůta v oblasti podpory A 18 měsíců, v oblasti podpory B 24 měsíců a v oblasti podpory C 9 měsíců. To znamená, že v této lhůtě musejí být realizovaná všechna opatření a předané veškeré předepsané dokumenty,
 • Povinnost žadatele zajistit si technický dozor nad prováděním stavby. V případě oblasti podpory B je nutné zajistit test průvzdušnosti obálky budovy.

Kdy a jak bude podpora vyplacena?

Podpora bude vyplacena po dokončení realizace opatření, předání veškerých předepsaných dokumentů a jejich kontrole SFŽP (tzv. Závěrečné vyhodnocení žádosti a následná Registrace a rozhodnutí) bezhotovostním převodem na účet žadatele do 3 týdnů ode dne vydání Registrace a rozhodnutí.

Copyright © Projekce Valenta 2015

 

AKTUÁLNĚ

logo NZU

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Na letošní rok je vypsána výzva pro rodinné i bytové domy! Veškeré informace zde.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Více informací zde.


RYCHLÝ KONTAKT

Ing. Michal Valenta

+420 776 233 099 valenta.michal@centrum.cz